XX KWESTA CMENTARNA – 2017

Rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzenia 1 listopada kolejnej Kwesty Cmentarnej pod nazwą „Ratujmy zabytki tomaszowskich cmentarzy”.  Za nami zgłoszenie i rejestracja zbiórki w Departamencie Administracji MSWiA. Nasza zbiórka otrzymała numer  2017/4358/OR.  Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym akces współdziałania z TPTM w prowadzeniu kwesty zadeklarował Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Amatorów Plastyków, tomaszowski hufiec ZHP, miejscowe koło Polskiego Towarzystwa Historycznego, BP „OMNITUR”,  Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Udział w kwestowaniu zadeklarowali przedstawiciele  ZSP nr 2. , ZSP nr 3, ZSP nr 6, LO Thomas, Marcin Rybak w imieniu Rady Miejskiej, Jan Pampuch w imieniu redakcji TiT, Andrzej Wójcik w imieniu Ruchu KUKIZ`15, Gabriela Ziółkowska w imieniu Muzeum im. Antoniego Ostrowskiego.

Ustalono, że celem tegorocznej, jubileuszowej kwesty będzie zebranie środków na renowację:

 •  nagrobka śp. ppor. Eugeniusza Berezowskiego, absolwenta tomaszowskiej szkoły handlowej, skauta, nauczyciela, żołnierza, oficera ochotnika 128. pułku Strzelców Kaniowskich, który poległ  6 sierpnia 1920 r. w walce z nawałą bolszewicką. Grób znajduje się na cmentarzu katolickim przy ul. Smutnej w drugim rzędzie kwatery 9. ( szerzej o E. Berezowskim w nr 41, s.41 TiT)
 • nagrobka śp. Marcina Willicha, tomaszowskiego kupca, właściciela składu win i winiarni przy ówczesnym Rynku św. Józefa ( obecnie Pl. Kościuszki 19). Nagrobek z lat 80. XIX wieku wykonany w całości z żelaza. Jest jedynym tego typu nagrobkiem zachowanym na tomaszowskim cmentarzu. ( 7. kwatera cmentarza katolickiego)
Nagrobek śp. ppor. Eugeniusza Berezowskiego
Zniszczony nagrobek śp. Marcina Willicha.

REGULAMIN XX KWESTY CMENTARNEJ

„RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY”

/ Rejestr Zbiórek MSWiA Nr 2017/4358 /OR /

Regulamin określa zasady przeprowadzenia zbiórki publicznej w dniu 1 listopada 2017 r pod nazwą XX Kwesta Cmentarna „Ratujmy Zabytki Tomaszowskich Cmentarzy”, zwanej dalej Kwesta.

 1. Głównym organizatorem Kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Kwesta jest prowadzona przy bramach na terenie cmentarza katolickiego, ewangelickiego, wojennego przy ul. Smutnej oraz przy bramie głównej cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Miejsca kwestowania zostały wyznaczone a puszki kwestorskie zostały ponumerowane w następujący sposób:

I    – brama główna cmentarza katolickiego od ul. Smutnej

II  –  brama wejściowa na cmentarz ewangelicki od ul. Smutnej

III  –  brama na cmentarza wojennego przy ul. Smutnej

IV –  brama północna cmentarza katolickiego od ul. Smutnej ( ul. Cegielniana)

V    –   brama południowa starego cmentarza katolickiego od ul. Ugaj ( na wprost kaplicy cmentarnej, bliższa ul. Cekanowskiej )

VI –   brama północna starego cmentarza katolickiego od ul. Ugaj  ( na wprost wejścia a nową część cmentarza )

 1. Kwestujący zbierają datki pieniężne wyłącznie do opieczętowanych, ponumerowanych i opisanych puszek kwestorskich.
 1. Wszyscy biorący udział w Kweście zobowiązani są do posiadania identyfikatorów przypitych w widocznym miejscu.

                                                       CEL KWESTY

Dochód z Kwesty przeznaczony jest wyłącznie na renowację nagrobków określonych w zgłoszeniu Kwesty do MSWiA.

Dla przeprowadzenia Kwesty TPTM pozyskuje Partnerów i Wolontariuszy.

 1. Partnerami będą organizacje społeczne, instytucje samorządowe i podmioty gospodarcze, które zadeklarują wolę współdziałania przy prowadzeniu Kwesty.
 2. Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie dające gwarancje należytego wywiązania się z obowiązków kwestorów.
 3. Wyjątkowo mogą kwestować osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, będący       członkami organizacji partnerskich, ale pod nadzorem osoby dorosłej.
 4. Wolontariusz otrzymuje identyfikator ważny tylko na czas prowadzenia zbiórki. Po zakończeniu Kwesty jest zobowiązany go zdać organizatorowi.
 5. Zespoły wolontariuszy zbierają datki jedynie w wyznaczonych im miejscach kwestowania.
 6. Wolontariusz zobowiązany jest zadbać aby puszka i jej opieczętowanie nie zostało uszkodzone.
 7. Po zakończeniu kwestowania puszkę z datkami należy zdać osobie wyznaczonej przez organizatora.
 8. Wolontariusz zachowuje się taktownie, kulturalnie i nie może dawać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny swego postepowania podczas prowadzenia zbiórki.
 9. Wolontariusze działają na rzecz TPTM jako organizatora kwesty a nie w jego imieniu.

                                                  ZADANIA ORGANIZATORA 

 1. Organizator [ TPTM ] zobowiązany jest do :
  1. dokonania zgłoszenia zbiórki w wymaganym terminie i na zasadach określonych w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek,
  2. przygotowanie materiałów promocyjnych i puszek kwestorskich,
  3. przeprowadzenie akcji promocyjnej przed rozpoczęciem Kwesty,
  4. zebranie puszek po zakończeniu Kwesty,
  5. zorganizowanie komisyjnego przeliczenia zebranych datków,
  6. opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki i przesłanie go do
  7.      MSW i A.
  8. do końca mara 2018 r. opracowanie sprawozdania z rozdysponowania środków zebranych podczas Kwesty.
 1. Partnerzy, którzy zadeklarowali współdziałanie przy prowadzeniu kwesty zobowiązani są do :
  1. wyznaczenia pełnomocników, którzy w dniu Kwesty obejmą nadzorem działających w ich obwodzie kwestowania wolontariuszy,
  2. opracowania imiennych list wolontariuszy ze składu swych organizacji/instytucji i przekazanie ich TPTM najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Kwesty,
  3. zawarcie umowy z wolontariuszami jeżeli wystąpią z takim wnioskiem.                                                                                                                                                                        DOKUMENTACJA
 1. Dokumentowanie przygotowania i prowadzenia Kwesty należy do TPTM.
 2. Spisania protokołu wymaga;
  1. otwarcie puszek i przeliczenie zebranej gotówki,
  2. zniszczenie użytych identyfikatorów,
  3. przebieg posiedzeń i podjęte uchwały przez Komitet Organizacyjny Kwesty.
 1. Organizator przechowywać będzie dokumentację Kwesty przez 2 lata licząc od daty jej zakończenia.                                                                                                                                                     ZARZĄD  TPTM   

 


PIERWSZE  SPOTKANIE ORGANIZAYJNE

Podczas spotkania organizacyjnego XX Kwesty Cmentarnej (odbyło się w czwartek 12 października 2017 r.) rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń wolontariusz, którzy będą kwestować 1 listopada. Ustalono, że przy bramie głównej starego cmentarza katolickiego od ul. Smutnej kwestować będą radni i dziennikarze, przy bramie cmentarza ewangelickiego członkowie i sympatycy TPTM,   przed bramą cmentarza wojennego żołnierzy polskich kwestują harcerze miejscowego hufca ZHP i członkowie ZS „Strzelec”. Przy kolejnej, północnej  bramie od ul. Smutnej kwestują członkowie ZNP i uczniowie ZSP nr 3. Obok bram wejściowych na cmentarz katolicki od ul. Ugaj kwestują członkowie TUTW, SAP, PTH oraz uczniowie szkół średnich (ZSP nr 2 i 6). Powołano zespół, który opracuje materiały promujące kwestę ( plakat, znaczek z podziękowaniem i folder). Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przygotowanie puszek kwestorskich i liczenie datków. Wyznaczono kolejne  spotkanie robocze na  24 października 2017 r. godz. 16.00 w „Arkadach”. W tym też terminie zostaną zamknięte listy wolontariuszy-kwestorów.

Powyżej wstępny projekt plakatu promującego XX Kwestę

Proponowany wzór znaczka- naklejki  z podziękowaniem dla darczyńców


 ROZPOCZĘCIE KWESTY GODZ. 9.00 1 LISTOPADA 2017 R.

W dniu 1 listopada 2017 r. o godz. 9.00 niezależnie od pogody rozpoczynamy kwestowanie przy sześciu bramach cmentarzy przy ul. Smutnej i Ugaj. Przy bramie głównej prowadzącej na starą część cmentarza katolickiego kwestują przedstawiciele Rady Miasta i dziennikarze TiT. Obok bramy cmentarza ewangelickiego kwestują członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Przed cmentarzem wojennym datki zbierać będą harcerze hufca ZHP i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Przy bramie północnej prowadzącej na cmentarz katolicki od ul. Smutnej kwestują nauczyciele i uczniowie ZSP nr 3, przedstawiciele BP OMNITUR i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przy bramach od strony ul. Ugaj kwestować będą słuchacze Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie miejscowego koła Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkowie Stowarzyszenia Amatorów Plastyków.        Wśród kwestujących będą też nauczyciele i uczniowie szkół średnich: LO Thomas, ZSP nr 2, ZSP nr 6 i ZSP nr 8.

Zbieramy datki  do metalowych cylindrycznych puszek oznaczonych XX KWESTA ” RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH MENTARZY”. Kwestujący posiadać będą identyfikatory przypięte na widocznym miejscu. Wygląd identyfikatorów poniżej.

 

Aby było łatwiej zauważyć zbierających datki w miejscach kwestowania na stolikach obok puszek kwestorskich wystawione będą plakaty informujące o celu zbiórki i organizatorach. W miejscach tych rozdawane będą foldery informujące o przeprowadzonych renowacjach i planach na rok następny. Poniżej fotografia folderu XX Kwesty.

 

1 LISTOPADA 2017 –   FOTORELACJA Z KWESTOWANIA

Kwestujący przy głównej bramie prowadzącej na starą część cmentarza katolickiego uzbierali ponad 1300 zł.

Najmłodszy darczyńca ?

Kwestują członkinie miejscowego ZNP.

Młodzież z ZSP nr 8 kwestowała na cmentarzu katolickim przy bramie od strony ul. Ugaj. W tym miejscu zebrano 1 283,26 zł.

Kwestujący członkowie i sympatycy TPTM.

Dla darczyńców przygotowano foldery informacyjne i znaczki dziękczynne.

Niezawodnie od 20 lat kwestuje młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”  miejscowej Jednostki nr 1002.

Na starym cmentarzu ewangelickim kwestowali członkowie TPTM i przedstawiciele akademickiego LO Thomas. Do ich puszki zebrano ponad 1333 zł.

Kwestują przedstawiciele BP „OMNITUR”. To dzięki nim przygotowano folder informujący o celach tegorocznej kwesty.

Kwestujący przedstawiciele TUTW zebrali 1283 zł.

Ostatnie minuty kwestowania przy bramie cmentarza od strony ul. Smutnej. Kwestujący w tym miejscu uczniowie  ZSP nr 3, członkowie ZNP i przedstawiciele BP „OMNITUR” zebrali 910 zł.

Przy bramie od strony ul. Ugaj rozpoczynają kwestować uczniowie ZSP nr 2 i 6  z opiekunką Renatą Kasiewicz. Później w tym miejscu kwestowali członkowie SAP i koła PTH.  Ich wynik to  1019 zł.

PODLICZENIE KWESTOWANIA –  ZEBRALIŚMY  6 148,93 ZŁ

W dniu 2 listopada 2017 r. o godz. 10.10 w sali Miejskiego Centrum Kultury otwarte zostały puszki kwestorskie. Sześcioosobowa komisja rozpoczęła liczenie datków. Okazało się, że najwięcej uzbierali członkowie i sympatycy TPTM kwestujący przy wejściu na cmentarz ewangelicki. W puszce oznaczonej  numerem 2 znajdowało się 1333,23 zł. Przy sąsiedniej bramie starej części cmentarza katolickiego do puszki oznaczonej numerem 1  radni i dziennikarze zebrali nieomal tyle samo bo  1300 zł. Na trzecim miejscu uplasowali się kwestorzy z TUTW i uczniowie szkół średnich, którzy kwestowali przy bramie od strony ul. Ugaj. Do puszki numer 5 zebranych zostało 1283,26 zł. Przy drugiej bramie od strony ul. Ugaj, kwestorzy z SAP PTH i uczniowie ZSP nr 6 i 2 zebrali 1019,43 zł. Na kolejnym miejscu uplasowali się uczniowie ZSP nr 3 i członkowie ZNP, którzy do skarbony oznaczonej numerem 4 uzbierali 910 zł. Najmniej udało się zebrać harcerzom miejscowego Hufca ZHP  i Strzelcom z JS 1002. Ich puszka o numerze 3 zawierała niespełna 300 zł. W jednej z puszek znalazło się kilkadziesiąt eurocentów, które przed wpłaceniem na konto bankowe zostały wymienione na złotówki. Po ponownym dokładnym przeliczeniu zebranych datków  przez kasjera w banku ustalono ostatecznie, że podczas kwesty zebrano łącznie 6 148 zł 93 grosze.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd TPTM