O NAS

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (TPTM) jest stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników Tomaszowa Mazowieckiego. Działalność nasza opiera się na pracy społecznej członków.

Jesteśmy grupą przyjaciół. Sami określamy cele, które możemy i chcemy realizować. Każdy z członków sam określa stopień swojego zaangażowania. Przyłączając się do naszego grona zyskujesz nowe ciekawe znajomości  i możliwości samorealizacji na wiele sposobów.

 ZARZĄD TPTM  [od 20 czerwca 2022 r.]

 1. MICHAŁ JODŁOWSKI           –    Przewodniczący Zarządu
 2. BARTŁOMIEJ MATYSIAK      –    Zastępca Przewodniczącego
 3. MARIUSZ SOBAŃSKI             –    Zastępca Przewodniczącego
 4. EWA PIERZCHAŁA                 –    Sekretarz
 5. PIOTR KUCHARSKI                 –   Skarbnik
 6. EWA KOTELA                          –    Kronikarz
 7. ANTONI SMOLAREK              –   członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tadeusz Kotela  –  Przewodniczący
 2. Andrzej Maciejec – Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Goździk – Sekretarz

CZŁONKOWIE HONOROWI

§ 14 Statutu TPTM  – Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Godność tę uchwala i nadaje Walne Zgromadzeni Członków Towarzystwa.

 1. Jan Ostrowski
 2. Maria Bunzel
 3. Edward Skorek
 4. Bogdan Sobański
 5. Jerzy Wojniłowicz
 6. Krystyna Krysiak
 7. Dobrosław Pytel
 8. Hipolit Ratajski
 9. Danuta Wypart – od 2022 r.
 10. Urszula Trocha – od 2022 r.
 11. 10. członkami  honorowymi TPTM byli  nieżyjący już Tadeusz Kawka i  Stanisław Zakrzewski

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI 

LATA 1968 -1982

  logo TPTM z 1968 r.

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego powstało jako organizacja społeczna  w 1968 roku. Dostało poparcie władz miasta,  a szczególnie Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Zebranie założycielskie odbyło się 10 czerwca 1968 r. Kilkunastu tomaszowskich działaczy społecznych przystąpiło do opracowania projektu statutu i przygotowania wyborów władz stowarzyszenia. W dniu 21 lipca 1968 r. na Walnym Zebraniu, w którym wzięło udział 49 osób reprezentujących różne lokalne organizacje społeczne, zatwierdzono statut i dokonano wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Skierowano wniosek             o rejestrację do Urzędu Spraw Wewnętrznych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 28 grudnia 1968 r. zarejestrowano TPTM jako stowarzyszenie z osobowością prawną pod nr SW/VII/80/285/68. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu TPTM wybrano Ewę Trojanowską. Jej zastępcami zostali Zdzisław Augustyniak i Zygmunt Rożniata. Sekretarzem został Antoni Skrzydlewski, skarbnikiem Damazy Wołosewicz, kronikarzami zostali Włodzimierz Rudź i Ryszard Kustrzyński. W składzie Zarządu znaleźli się: Bronisław Bąk, Leopold Figat, Tadeusz Kawka, Krystyna Krysiak, Dobrosław Pytel, Hipolit Ratajski, Stanisław Sachacki, Jerzy Smolarek, Helena Świtkowska, Jan Widz. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się : Hipolit Iwanik, Józef Jastrzębski, Marin Gąsior, Stanisław Zagoda. Sąd Koleżeński stanowili: Tadeusz Kawka, Aleksandra Makowska, Teodor Wołczyk, Eugeniusz Lis. Wśród członków założycieli byli też Jerzy Wojniłowicz, Andrzej Kobalczyk, Halina Łukomska. W roku następnym weszli oni w skład Zarządu zastępując osoby, które zrezygnowały z pełnienia funkcji. W pierwszym roku swego istnienia TPTM było inicjatorem podpisania porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta, tworząc koalicję dla rozwoju kulturalnego miasta.   W roku 1973 porozumienie przekształcono w Federację Stowarzyszeń Kulturalnych Tomaszowa Mazowieckiego. Role wiodącą w tej federacji pełniło TPTM. Współdziałając z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum, Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ognisk Artystycznych, Kołem Przyjaciół Biblioteki zainicjowało obchodzone corocznie w maju „Dni Tomaszowa”. Korzystając z finansowego wsparcia Wydziału Kultury Urzędu Miasta przeprowadzano konkursy literackie, fotograficzne, filmowe, poetyckie i muzyczne. Ważnym kierunkiem działalności była troska o estetykę miasta. Akcja TPTM pod hasłem „Co się nam nie podoba” wskazywała władzom miasta zaniedbania w zakresie porządku, estetyki, ochrony zabytków i przyrody. TPTM w swym szczytowym okresie rozwoju, który przypada na  1978 r. liczyło 475 członków, posiadało 10 oddziałów w zakładach pracy. Było najliczniejszym stowarzyszeniem kulturalnym miasta. W grudniu 1982 r. po wprowadzeniu stanu wojennego działalność stowarzyszenia została przerwana na prawie 10 lat. / Tekst- M.F.  w oparciu o S. Sachacki i A. Skrzydlewski Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego – Działalność i Rozwój, wyd. staraniem TPTM w 1975 r. oraz Działalność Stowarzyszeń Regionalnych w Tomaszowie Mazowieckim w l. 1975 -1981 PO REAKTYWACJI W 1999 r.

Po dziesięcioletniej przerwie spowodowanej najpierw wprowadzeniem obostrzeń stanu wojennego a następnie okresem kryzysu gospodarczo społecznego lat 80., dopiero 15 grudnia 1999 r. reaktywowano działalność stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Mariusza Sobańskiego siedzibą została Galeria Arkady i jest nią do dnia dzisiejszego. Nasza działalność była i jest bardzo wszechstronna – od działań kulturalno-patriotycznych, społecznych – po sportowo-rekreacyjne.

Minione 17 lat w telegraficznym skrócie:

Działania kulturalne i patriotyczne

 • Spotkanie z Lucjanem Kindleinem – Przewodniczącym Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy AK w Londynie.
 • Wystąpienie z inicjatywą nadania imienia Anzelma Iwanika auli fili Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Ustanowienie tytułu „Przyjaciel Tomaszowa Mazowieckiego” – medalem projektu Mirosława Bernackiego zostali uhonorowani: Tadeusz Kawka, Juliusz Ostrowski, Jerzy Wojniłowicz, Włodzimierz Rudź, Bogusław Mec.
 • Koncerty w kościele Zbawiciela: z okazji 170 rocznicy urodzin miasta – Zespół Śląsk, „Ratujmy Stary Tomaszów” – Schola Centrum, Zelowskie Dzwonki, Stanisław Sojka.
 • Wydanie w 2002 r. kalendarza z grafikami Andrzeja Kobalczyka.
 • Promocja „Topografii myślenia” Joanny Kulmowej, sentymentalnej wycieczki autorki po Tomaszowie lat 30. XX wieku ( 2002 r.) zorganizowanie
 • Koncerty Bogusława Meca ( 2003, 2005, 2006 r.)
 • Spotkanie z Elizą Steinhagen z rodu Knothe ( 2004 r.)
 • Wizyty w Nadarzynie z okazji rocznic urodzin i śmierci Tomasza hr. Ostrowskiego
 • Konkursy fotograficzne „Trzy Kolory”, „Cztery Pory Roku” połączone z wystawami w Galerii Arkady i Sali Wystawowej MBP.
 • Spotkanie z reżyserem, Tomaszowianinem, Adkiem Drabińskim.
 • Emisja „Dukata miejskiego” z wizerunkiem Tomasza Ostrowskiego w 180 rocznicę otrzymania praw miejskich przez Tomaszów wg projektu Jana Woickiego).
 • Cykliczne poranki muzyczne w Galerii Arkady.
 • Coroczne Zaduszki muzyczne min. z udziałem Jazz Band Ball Orchestra i Włodzimierza Votki, wieloletniego członka Gdańskiej Kapeli Podwórkowej.
 • „Mikołajki z Joanną Kulmową” ( 2012 r.)
 • Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta, dzięki naszej rekomendacji Joannie Kulmowej, Markowi Karewiczowi, Emilianowi Leszczyńskiemu, Józefowi Lenarczykowi.
 • Nadanie tytułu Zasłużony dla Tomaszowa Mazowieckiego, na nasz wniosek Jerzemu Wojniłowiczowi, Wiesławowi Kmiecikowi, Józefowi Suchodolskiemu.
 • Wydanie widokówek „Kościoły Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego” wg projektów Zygmunta Dziedzińskiego i Jana Woickiego ( 2015 – 2016 r.)
 • Udział, począwszy od 2010 r., w Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”. Podczas festynu w 2016 r. TPTM zostało wyróżnione przez Prezydenta Miasta za działania na rzecz ratowania starych cmentarzy.
 • Udział Towarzystwa w rocznicowych uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie miasta

Działania sportowo – rekreacyjne

 • Zorganizowanie, począwszy od sierpnia 2003 r., trzynastu Rodzinnych Rajdów Rowerowych, o których popularności świadczy wzrastająca z roku na rok liczba uczestników, od 130 w roku 2003 r. do ponad 300 w roku 2015 r.
 • Zorganizowanie Rodzinnych Turniejów Kręglarskich ( w latach 2010 – 2013 )

Inicjatywy społeczne

 • Wystąpienie w 2000 r. do władz samorządowych z apelem o ratowanie Grot Nagórzyckich. Inicjatywa nagłośniona w lokalnych mediach została zakończona sukcesem. W 2009 r. miasto pozyskało środki zewnętrzne i zrealizowano projekt zabezpieczenia Grot i ich adaptacji do celów turystycznych
 • Udział w gronie inicjatorów organizowania społecznych zbiórek na ratowanie zabytków tomaszowskich cmentarzy. Od 2011 r. przewodniczymy działaniom Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Zasłużonych Tomaszowian. W 2017 r. będzie to już jubileuszowa XX kwesta.
 • Utworzenie w 2005 r., po dwóch latach zmagań, na terenie przykościelnym NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego, lapidarium z uratowanych fragmentów nagrobków starego cmentarza katolickiego.
Opracowała: Danuta Wypart Mec

STATUT  TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓŁ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

(tekst jednolity przyjęty w  2007 r.)

 I. Postanowienia ogólne

par.  1

Stowarzyszenie „Towarzystwo   Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego”   (w skrócie TPTM) zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.Ust. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

par.  2

Towarzystwo posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

par. 3

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska

2.  Siedzibą Towarzystwa jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

par. 4

Działalność Towarzystwa opiera się na działalności społecznej członków.

par. 5

Towarzystwo ma prawo powoływania na terenie swojego działania oddziałów i kół.

par. 6

Towarzystwo może być członkiem innych organizacji   społecznych działających na terenie miasta i kraju o tym samym lub podobnym profilu działania.

par. 7

1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci   okrągłej z napisem umieszczonym w otoku „Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego”, a po środku znak Towarzystwa.

2. Wizerunek graficzny znaku Towarzystwa stanowi Załącznik Nr l do niniejszego Statutu.

3. Niezależnie od pieczęci okrągłej, Towarzystwo ma prawo używać pieczęci podłużnej.

Cel i środki działania

par. 8

1.Celem Towarzystwa jest:

a)   oddziaływanie na mieszkańców w kierunku rozbudzania patriotyzmu i aktywności na rzecz miasta,

b)   krzewienie umiłowania do Tomaszowa Mazowieckiego przez pielęgnowanie jego tradycji,upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym,

c)   współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań statutowych Towarzystwa,

d)   współpraca ze służbami ochrony zabytków kultury i przyrody dla zapewnienia należytej opieki nad zabytkami miasta,

e)   inicjowanie wystaw i inspirowanie twórców – artystów do tworzenia dzieł tematycznie związanych z miastem i promujących Tomaszów Mazowiecki, f)   inicjowanie festiwali kulturalnych i imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, g)   współorganizowanie corocznych „Dni Tomaszowa Maz.”, h) popularyzację Tomaszowa Mazowieckiego i jego obiektów turystycznych, i)   składanie wniosków do organów administracji i wymiaru sprawiedliwości w zakresie   realizacji zadań statutowych. 2. Środkami działania dla osiągnięcia zamierzonego celu są: a)   popularyzowanie i upowszechnianie inicjatyw wynikających z zadań statutowych Towarzystwa przez organizowanie zebrań publicznych i dyskusji. Przekazywanie projektów i wniosków odpowiednim organom administracji rządowej i samorządowej, b)   inicjowanie badań naukowych nad dawnym i dzisiejszym Tomaszowem Mazowieckim, c)   pozyskiwanie zbiorów kultury materialnej świadczących o przeszłości i przekazywanie ich do Muzeum lub Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim, d)   opracowywanie i wydawanie wspomnień, albumów, kart widokowych i innych publikacji mających na celu upowszechnianie wiedzy o dawnym i dzisiejszym Tomaszowie Mazowieckim, e)   inicjowanie i organizowanie zjazdów, konferencji, spotkań autorskich, wystaw, odczytów oraz   konkursów i wycieczek, f) koordynowanie akcji podejmowanych przez instytucje i stowarzyszenia społeczne, których działalność statutowa i założenia programowe zbliżone są do celów Towarzystwa, a także współpraca z tymi instytucjami i stowarzyszeniami.

III.     Członkowie, ich prawa i obowiązki.

par. 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: a) rzeczywistych, b)wspierających, c) honorowych.

  § 10

Członkowie zobowiązani są dążyć do realizacji celów Towarzystwa poprzez udział w jego działalności, dbać      o dobro stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał.

par. 11

1. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację członka Towarzystwa i podpisała deklarację członkowską. Członkowie rzeczywiści zobowiązani są regularnie płacić składki członkowskie .

par. 12

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces do Towarzystwa przez podpisanie deklaracji i bierze czynny udział w jego działalności.

2.Członkowie wspierający zobowiązani są regularnie płacić składki w zadeklarowanej wysokości lub w innej formie materialnie wspomagać Towarzystwo.

par. 13

1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Tomaszowa Mazowieckiego lub Towarzystwa. Godność tę uchwala i nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

2.Członkowie honorowi posiadają prawa członków rzeczywistych.

3.Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

par. 14

1.Członkowie rzeczywiści maja prawo:

a) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z prawem głosu,

b) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej o ile ukończyli 18 lat życia,

c) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,

d) zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa.

2.Do obowiązków członków rzeczywistych należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa,

b) czynne uczestnictwo w realizacji zadań Towarzystwa,

c) regularne opłacanie składek członkowskich.

par.15

Członek wspierający ma prawo:

 a) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z prawem głosu,

b) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,

c) składać wnioski do organów Towarzystwa.

par. 16

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:

a)   śmierci członka,

 b)   po pisemnej rezygnacji,

 c) wykluczenia przez Zarząd.

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w przypadku

 a) rażącego   nieprzestrzegania   przepisów   Statutu   i   uchwał   organów Towarzystwa,

 b) nie opłacenia zaległych składek członkowskich w okresie 6 miesięcy następnego roku,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo karno – skarbowe.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Uchwałę o wykluczeniu członka honorowego może podjąć wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków w przypadku działania na szkodę Towarzystwa.

Organy Towarzystwa.

par. 17

Organami Towarzystwa są: a)   Walne Zgromadzenie Członków – zwyczajne i nadzwyczajne, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.

par. 18

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem stanowiącym Towarzystwa. par. 19 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku, jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału. 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd podejmując stosowną uchwałę oraz za pomocą zawiadomień rozesłanych do wszystkich członków Towarzystwa na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. W zawiadomieniach winny być podane: dzień, miesiąc, godzina ( I i II termin) , miejsce oraz projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

par.20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy , Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie 1/4 ogółu członków zawierające motywy i zakres spraw, które mają być rozpatrywane wraz z wymaganą ilością podpisów.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane z zachowaniem zasad, o których mowa w § 19 ust. 2 i 3 Statutu.

par. 2

1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków konieczna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z tym, że jeżeli liczba głosów za i przeciw jest jednakowa, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

par. 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące zmiany Statutu i likwidacji Towarzystwa wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

par. 23

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera przewodniczący lub członek Zarządu, a przewodniczy Zgromadzeniu członek Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie.

2. Do zakresu uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym oraz w liczbie określonej w dalszej części Statutu,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium organom Towarzystwa,

c) uchwalanie preliminarza budżetowego,

d) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

e) uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów działalności Towarzystwa,

f) uchwalanie zmian Statutu,

g) nadawanie członkostwa honorowego,

h) rozstrzyganie odwołań członków od wszelkich decyzji Zarządu Towarzystwa, a w szczególności decyzji o wykluczeniu,

i) podjęcie uchwały o likwidacji Towarzystwa.

par. 24

Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa. Kieruje w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków całokształtem działalności Towarzystwa, a w szczególności: a) przyjmuje i wyklucza członków, b) podejmuje uchwały w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa, c) administruje i zarządza majątkiem Towarzystwa, d)   zawiera umowy, składa oświadczenia woli i realizuje roczny plan rzeczowo -finansowy Towarzystwa, e)   zwołuje Walne Zgromadzenie   Członków i przygotowuje na nie dokumenty sprawozdawcze, f)   opracowuje projekty rocznych planów rzeczowo – finansowych Towarzystwa oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe, g) podejmuje   inicjatywę  i współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, h)   udziela pełnomocnictw do przeprowadzania spraw Towarzystwa.

par. 25

Zarząd składa się z 7 – 9 osób spośród członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Na pierwszym zebraniu zwołanym w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, i kronikarza.

par. 26

Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu częściej jeżeli jest taka potrzeba.

par. 27

Dla prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jednego zastępcy.

par. 28

Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składa przewodniczący Zarządu lub upoważniony członek Zarządu z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.

par. 29

Dla ważności czynności pociągających za sobą zobowiązania finansowe wymagana jest kontrasygnata skarbnika.

par. 30

Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia księgi protokołów ze swoich posiedzeń i  uchwał.

par. 31

Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji członków i stale ją aktualizować.

par. 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Towarzystwo i składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

par. 33

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 1. Kontrola całokształtu działalności   Towarzystwa. 2. Kontrola prawidłowego wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego Towarzystwa i   prowadzenia księgowości, 3. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu (merytorycznego i finansowego).

par. 34

Komisja Rewizyjna ma prawo w każdej chwili, a obowiązkowo przynajmniej raz do roku przed Walnym Zgromadzeniem Członków zbadać stan ksiąg oraz wszelkich dokumentów związanych z działalnością Towarzystwa i sporządzić protokół z kontroli.

par. 35

Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonania kontroli na pisemne żądanie 1/10 liczby członków Towarzystwa lub prośbę Zarządu.

par. 36

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swej działalności i stawia wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia Zarządowi absolutorium.

par.   37

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

par. 38

W trakcie kadencji w przypadku złożenia rezygnacji, wykluczenia lub niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej obu organom przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej połowy składu osobowego pochodzącego z wyboru.

par. 39

Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego zebranie danego organu.

par. 40

Dochody Towarzystwa stanowią: a.) składki członkowskie, b) dotacje organów samorządowych i rządowych, c) wpływy z imprez, d) darowizny i inne wpływy.

par. 41

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. par. 42 Podstawową komórką Towarzystwa grupującą ludzi o wspólnych zainteresowaniach jest sekcja, którą może powołać Zarząd.

par. 43

1. Sekcja działa na podstawie regulaminu wewnętrznego opracowanego przez członków sekcji, a uchwalonego przez Zarząd. 2. W swej działalności sekcja może korzystać z bazy organizacyjnej i materialnej Towarzystwa oraz środków przewidzianych w budżecie.

par. 44

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) pojętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

par. 45

Likwidacja, ustalanie stanu majątku, ściąganie należności i regulowanie zobowiązań Towarzystwa wobec   osób trzecich przeprowadza Zarząd, który jest likwidatorem TPTM.

par. 46

Cały majątek Towarzystwa, gotówka po zaspokojeniu zobowiązań Towarzystwa, przechodzi  na własność instytucji określonej przez Walne Zgromadzenie Członków.


Informacje ogólne

 1.  Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000339492.

NIP 773-21-99-559, REGON – 590778627 Rachunek bankowy w BS Biała Rawska 219291 0001 0125 7997 2000 0010 Siedziba – Galeria Arkady, Tomaszów Mazowiecki, ul. Rzeźnicza 4. Adres e-mailowy  –   tptm.mail@gmail.com Witryna internetowa – < www.tptm.pl > Tel. kontaktowy do Przewodniczącego Zarządu TPTM – 660 975 201 Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej.


NASZE ZAMIERZENIA NA 2022 R.

Podczas obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków TPTM dominowały sprawozdania i sprawy proceduralne, które wśród uczestników zebrania nie wzbudzały większych emocji. Prawie wszystkie głosowania jednomyślne akceptowały wnioski Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dopiero plan działalności stowarzyszenia na rok 2022 wzbudził pewne ożywienie.

Główne założenia planu przygotował Zarząd TPTM w formie ramowego projektu, który po dyskusji uzupełniono o propozycje zgłoszone przez uczestników zebrania. Ostatecznie Plan Pracy TPTM na 2022 r. został jednomyślnie przyjęty do realizacji. Uwzględniono w nim pięć głównych kierunków działania:

1) sprawy związane z Kwestę Cmentarną, renowacją nagrobków i dalszy ciąg wpisywania mogił osób zasłużonych do ewidencji Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa IPN,

2) upowszechnianie wiedzy o historii regionu i miasta poprzez publikacje naukowe, konkursy historyczne oraz współdziałanie w tematycznych projektach MCK, PCAS i Muzeum,

3) zwiększenie starań o ochronę miejscowych zabytków architektury,

4) współpraca z władzami samorządowymi w zakresie nadania nowych nazw rondom oraz ponowne przedstawienie projektu budowy w przestrzeni publicznej zegara słonecznego w kompozycji z elementami upamiętniającymi wielokulturowości naszego miasta i ewentualnie oznaczeniem „południka 20”,

5) projekty artystyczne i rekreacyjne realizowane przy udziale Galerii Arkady i KS „Start”.

Ad. p. 1, postanowiono, że na przełomie października i listopada 2022 r. zorganizowana zostanie kolejne, XXV Kwesta „Ratujmy Zabytki Tomaszowskich Cmentarzy”. Jako cel kwesty rekomendowana będzie renowacja nagrobka śp. sierż. Władysława Błaszczyka – skauta, legionisty, żołnierza wojny oku 1920 oraz renowacja zabytkowego nagrobek Fryderyka Tripplina – żołnierza wojsk napoleońskich, profesora, dydaktyka i bibliotekarza. Zaplanowano zakończenie do końca września 2022 r. prac przy odbudowie nagrobka śp. chor. pilota Stanisława Laskowskiego na który kwestowano w 2021 r. Warunkowo, w przypadku ogłoszenia kolejnego konkursu o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu utrzymania miejsc pamięci narodowej, opracowanie projektu dot. renowacji symbolicznego grobu – pomnika śp. pastora Leona Maya.

Ad. p.2. Wśród działań z zakresu upowszechnienia historii regionalnej, zaplanowano objęcie patronatem konkursu historycznego w ZSP nr 2. Będą nadal prowadzone badania w zakresie historii regionalnej (dot. Miasta jak i powiatu). Wspólnie z Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego prezentować będziemy w formie internetowej publikacji opracowanie pt. „Historia zabudowy najstarszych ulic Tomaszowa Mazowieckiego”. Planujemy też czynny udział w realizacji przez MCK (IT) projektu pod nazwą „Spacer śladami dawnego Tomaszowa”.

Ad. p. 3. W celu przeciwdziałania postępującej degradacji zabytkowych obiektów architektonicznych Tomaszowa i poprawy skuteczności ich ochrony, postanowiono skierować stosowne wystąpienia do władz miejskich, powiatowych i służb ochrony zabytków. Aby wywrzeć skuteczny nacisk na właścicieli tych obiektów jak i organy powołane do ich ochrony podejmować będziemy stosowną akcją medialną. Ponadto TPTM zamierza ubiegać się o uzyskanie uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków.

Ad. p.4. Mając na celu uhonorowanie i upamiętnienie poetki Joanny Kulmowej – byłej już honorowej obywatelki naszego miasta oraz upamiętnienia zasług w walce o wolną Polskę rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego – żołnierza niezłomnego, więźnia lagrów na terenie b. ZSRR, zamierzamy wystąpić do Rady Miejskiej i Prezydenta o nazwanie ich imieniem budowanego ronda przy zbiegu ul. Mireckiego z ul. Szczęśliwą oraz ronda przy zbiegu ul. Bohaterów 14 Brygady z ul. prof. T. Seweryna. Ponadto będziemy ponownie wnioskować o ewentualne uwzględnienie w projektach rewitalizacji parku „Solidarność” lub też w projektach poprawy estetyki innych miejsc przestrzeni publicznej, budowy zegara słonecznego w połączeniu z elementami wskazującymi na wielokulturowość naszego miasta i oznaczenie „południka 20”, który przebiega przez Tomaszów.

Ad. p. 5. Postanowiono, że o ile Klub Sportowy „Start” lub inny podmiot zechce się podjąć organizacji kolejnego XVII Rodzinnego Rajdu Rowerowego to TPTM włączy się w ten projekt na zasadzie partnera-współorganizatora. W planie pracy uwzględniono też współdziałanie z Galerią Artystyczną Arkady w zakresie realizacji projektów artystycznych, których na chwilę obecną nie można jeszcze przewidzieć. Zależeć to będzie od możliwości pozyskania środków z źródeł zewnętrznych.

MF.