INFORMACJE ZARZĄDU

POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 19.02.2019

Najbliższe posiedzenie Zarządu TPTM we wtorek 19 lutego 2019 r. godz. 16.30 w Galerii Arkady przy ul. Rzeźniczej 4. Przedmiotem obrad będzie przygotowanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Członków TPTM jakie planujemy na 22 marca 2019 r.

Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 12.02.2019

Na wtorek 12 lutego 2019 r. godz. 16:30 w Galerii ARKADY przy ul. Rzeźniczej zwołuję posiedzenie Zarządu TPTM. Przedmiotem obrad będzie: 1) przygotowanie sprawozdania z działalności w 2018 r., 2) opracowanie projektu planu działania TPTM na 2019 r., 3) weryfikacja i ustalenia aktualnej listy członków.                                                                                                                                         p.o. Przewodniczącego Zarządu Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM  –  31.01.2019

Na czwartek 31 stycznia 2019 r. godz. 16:30 w Klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej zwołuję posiedzenie Zarządu TPTM. Przedmiotem obrad będzie przygotowanie dokumentów na Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wstępnie planujemy je przeprowadzić 12 marca 2019 r. w godzinach popołudniowych. Na posiedzenie zapraszam członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do wszystkich członków TPTM zwracam się z prośba o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć do projektu planu pracy stowarzyszenia na 2019 r. Jednocześnie przypominam o statutowym obowiązku terminowego opłacania składek członkowskich.

po. Przewodniczącego Zarządu – Danuta Wypart


POSIEDZENIE ZARZĄDU TPTM – 17.01.2019

17 stycznia 2019 r. godz.16:30 (czwartek) w klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej odbędzie się posiedzenie Zarządu TPTM. W porządku obrad przewidziano: ustalenie terminu i rozpoczęcie przygotowań do Walnego Zgromadzenia; podjęcie uchwały o rozdysponowaniu środków zebranych podczas XXI Kwesty; zgłaszanie propozycji do planu pracy na 2019 r.   Serdecznie zapraszam członków Zarządu i przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz zainteresowanych członków TPTM.

p.o. Przewodniczącego Zarządu  Danuta Wypart Mec


WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ŻYCZY ZARZĄD TPTM

WYNIK XXI KWESTY

Liczenie datków zebranych podczas XXI Kwesty.

W dniu 2 listopada 2018 r. odbyło się komisyjne przeliczenie zebranych do puszek datków XXI Kwesty Cmentarnej. Kwestujący zebrali łącznie 10072 złotych i 18 groszy. W tym na cmentarzach przy ul. Smutnej i Ugaj zebrali  7906,17 zł  oraz na cmentarzu komunalnym przy ul. Dabrowskiej 2166,01 zł. Darczyńcom i kwestującym wolontariuszom serdecznie dziękujemy.

Zarząd TPTM

Przy bramie cmentarza ewangelickiego kwestowali członkowie i sympatycy TPTM.

KOŃCZYMY PRZYGOTOWANIA DO XXI KWESTY

Czytaj więcej w zakładce „WYDARENIA”

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE W SPRAWIE XXI KWESTY 2018

Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zamierza w dniu 1-ego listopada 2018 roku przeprowadzić zbiórkę publiczną do puszek pod nazwą „XXI KWESTA CMENTARNA -RATUJMY ZABYTKI TOMASZOWSKICH CMENTARZY”.

Wobec powyższego w środę 10 października 2018r. odbędzie się zebranie robocze dotyczące spraw organizacyjnych, na które zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli władz miasta, powiatu, organizacje pozarządowe i osoby niestowarzyszone chcące wesprzeć nasze stowarzyszenie przy organizacji tegorocznej kwesty i  kwestowaniu na cmentarzu.

 Zebranie organizacyjne odbędzie się w sali Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Kościuszki 18, o godz. 16oo. Celem zebrania jest wyłonienie komitetu organizacyjnego, sprecyzowanie celu zbiórki, przyjęcie regulaminu kwesty, przyjęcie wstępnych deklaracji i zapisy kwestorów.

Wstępnie proponujemy aby datki z tegorocznej kwesty przeznaczyć na dokończenie renowacji zabytkowego, XIX wiecznego żeliwnego nagrobka śp. Marcina Wilicha, jaki znajduje się w 2. kwaterze starej części cmentarza katolickiego, dofinansowanie odbudowy nagrobka księdza Zygmunta Zycha, który w latach 1959 – 1967 był proboszczem parafii Świętego Antoniego i dziekanem tomaszowskim i renowację zniszczonego nagrobka ppor. Eugeniusza Berezowskiego poległego 06.08.1920 r. w walce z bolszewikami

Zarząd TPTM


POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 2 VIII 2018 R.

Serdecznie zapraszam członków Zarządu i przedstawicieli Komisji Rewizyjnej TPTM oraz wszystkich zainteresowanych członków TPTM na posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 2 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia – Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będzie sprawa zgłoszenia akcesu i przygotowania do Pikniku „Lokalni Niebanalni”, sprawy redagowania strony internetowej i inne wynikające z planu działania na 2018 r.

po. Przewodniczącego zarządu TPTM D. Wypart


ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 19 VI 2018

Najbliższe posiedzenie Zarządu TPTM odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. godz. 15.30 w Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będą sprawy bieżącej realizacji planu działania.

po. Przewodniczącego Zarządu TPTM D. Wypart


ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZARZĄDU TPTM – 17 IV 2018

po. Przewodniczącego Zarządu D. Wypart zwołuje posiedzenie Zarządu TPTM na wtorek 17 kwietnia godz. 16.00 w Galerii Arkady. Przedmiotem obrad będą sprawy realizacji planu działania w II kwartale 2018 r., zatwierdzenie bieżących wydatków i informacja finansowa. Zaprezentowany będzie pamiątkowy medal jaki wykonano w związku z rocznicą utworzenie TPTM.

 


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

W dniu 6 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Zgromadzeniu przewodniczyła Danuta Wypart, która też przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2017 r. Zgromadzenie pozytywnie oceniło działalność TPTM oraz realizację planu finansowego. Sprawozdania uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia, które jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2017. Zatwierdzony został plan działania i plan finansowy TPTM na 2018 r.

W planie pracy, poza stałymi zadaniami, przewidziano miedzy innymi zorganizowanie wystawy prac fotograficznych pt. „W hrabskim ogrodzie”, która połączona będzie z odczytem na temat „Pałace i parki rodziny Ostrowskich”. Zaplanowano też przygotowanie wystawy (reprodukcji) starych fotografii i kart pocztowych z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich pt. „Tomaszów i jego mieszkańcy w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” W ramach działań edukacyjnych przewidziano cykl spacerów najstarszymi ulicami Tomaszowa Mazowieckiego: Od Muzeum do Skansenu” – ul. Św. Antoniego oraz „Od pomnika do pomnika” – przez Pl. Kościuszki i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ważnym elementem zatwierdzonego planu zamierzeń jest udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez: upamiętnienie 100 rocznicy poświecenia kamienia węgielnego w 1917 r., wybudowania i odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w listopadzie 1918 oraz zainicjowanie działań zmierzających do wpisania w/w pomnika do rejestru zabytków, opracowanie naukowo-publicystyczne na temat historii zabudowy Pl. Kościuszki, realizację projektu odtworzenia zniszczonej przez okupanta hitlerowskiego tablicy upamiętniającej oddanie do użytku w roku 1927 gmachu Tomaszowskiego Magistratu. Pamiętając o przypadającej w tym roku 50 rocznicy powstania TPTM zaplanowano: przeprowadzenie uroczystego zebrania członków i sympatyków, wydanie okolicznościowego medalu, przygotowanie rocznicowej publikacji przedstawiającej historię stowarzyszenia.    Członkowie TPTM, w ramach wspierania osób przygotowujących publikacje historyczne, pamiętnikarskie i dziennikarsko-publicystyczne dotyczące naszego miasta i regionu, włączą się w opracowanie tłumaczenia książki „The Tailars of Tomaszow” (Krawcy z Tomaszowa) Reny i Alana Chernnoff’.

TPTM stara sie także upowszechniać wśród młodzieży szkolnej zainteresowanie historią miasta oraz wspierać rozwijanie ich pasji i talentów poprzez objęcie patronatem i ufundowanie nagród dla uczestników projektów realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – „Najładniejszy zabytek Tomaszowa” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy – „Mam talent”.

Po raz kolejny TPTM podjęło się organizacji i przeprowadzenia kolejnej, XXI kwesty cmentarnej, renowacji nagrobków ze środków XX kwesty oraz prowadzenie cyklu działań edukacyjno-historycznych „Poznajmy historię tomaszowskich cmentarzy”.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW TPTM

Na podstawie postanowień § 19, §20, i §22 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18.12.2008 roku) Zarząd TPTM zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 6 marca 2018 roku godzina 15.30 w Klubie 6NA9 przy ul. Rzeźniczej 3 w Tomaszowie Mazowieckim. W przypadku gdy w pierwszym wyznaczonym terminie nie zostaną spełnione wymogi §21 Statutu TPTM, wyznacza się drugi termin zgromadzenia na godzinę 16.00 w tym samym dniu, miejscu i czasie.

Projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego zwołanego na 6 marca 2018 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TPTM
 2. Powołanie Komisji Mandatowej.
 3. Oświadczenie Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności TPTM w 2017 r.-
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r.
 10. Przedstawienie propozycji Planu Pracy i Planu Finansowego TPTM na 2018 rok
 11. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi podczas obrad .
 12. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności TPTM w 2017.
 13. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego TPTM za 2017 r
 14. Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy i Plany Finansowego na 2018 rok
 15. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim miłośnikom naszego miasta życzy Zarząd TPTM.

 


2 listopada 2017 r. godz. 17.00 do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na spotkanie z Wojciechem Zawadzkim.

5 listopada 2017 r. do MCK przy Pl. Kościuszki 18 na koncert Piotra Goliata


 


 

ZAPROSZENIE DO ARCHIWUM

29 czerwca 2017 r. godz. 17.00 Oddział Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Spalska 120


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DO GALERII „ARKADY” 13 CZERWCA 2017 r. o godz. 17.30

 • Historia Związku Strzeleckiego ‚Strzelec” w Tomaszowie Mazowieckim
 • Prezentacja osiągnięć Jednostki Strzeleckiej 1002

     


ZAPOSZENIE DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANDRZEJEM KOBALCZYKIM

25 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury przy Pl. Kościuszki 18 rozpocznie się spotkanie autorskie z Andrzejem Kobalczykiem, połączone z promocją książki pt. „Sekrety Tomaszowa i Spały”. Autor na kartach swojej najnowszej książki z punktu widzenia dziennikarza oraz skrupulatnego historyka i regionalisty potwierdza bądź obala mity związane z naszym miastem i jego okolicami. Książka idealna dla sympatyków historii regionalnej powiązanej z wątkami sensacji i kryminału. Polecamy i serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.


 


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPTM

Fragment sali podczas Walnego Zgromadzenia Członków TPTM 30.03.2017 r.

Za nami kolejne  Walne Zgromadzenie Członków naszego stowarzyszenia. Wyjątkowo odbywało się w dwóch etapach. Pierwsza część 24 marca i druga 30 marca 2017 r. Obradom  przewodniczyła Danuta Wypart a protokolantem był Robert Jamka. Dokonano wyboru nowej  Komisji Rewizyjnej w skład, której weszli Tadeusz Kotela, Andrzej Maciejec i Zygmunt Dziedziński. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium dla organów stowarzyszenia. Uchwalono roczny plan pracy i preliminarz budżetowy  na rok  2017.  Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 r. znalazła się „XX Kwesta Cmentarna” i opieka nad grobami zasłużonych tomaszowian. Przewidziano trzy wystawy fotograficzne ” Rzeka Wolbóka od źródeł o ujścia”, „Pejzaże Białej Góry”, „Czas zatrzymany w kadrze zdarzyło się w Tomaszowie XX wieku” . Zaplanowano przygotowanie i wydanie serii widokówek pt. „Najciekawsze obiekty Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego”, zorganizowanie pieszych wycieczek „Od Muzeum do Skansenu” i „Śladami fabrycznego Tomaszowa”, prowadzenie spotkań i odczytów przybliżających ciekawostki z dziejów Tomaszowa. Pasjonaci historii regionalnej zamierzają zakończyć opracowania pt. „Spacerownik po Tomaszowie”, „Fabryki i fabrykanci Tomaszowa”, ” Historia i dzień dzisiejszy tomaszowskich cmentarzy”. Będą też działania upamiętniające  setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika Tadeusza Kościuszki i dziewięćdziesiątą rocznicę wybudowania gmachu miejscowego Magistratu.

Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami o wglądu dla członków   w siedzibie stowarzyszenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Sekretarzem.